Regulamin sklepu

Regulamin zakupów sklepu internetowego flowersbulbs.pl

 (Obowiązuje od dnia 01.08.2020)

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny www.flowersbulbs.pl. Właścicielem witryny internetowej oraz działającego na niej sklepu jest Bartłomiej Semeryło prowadzący  działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w: Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice, NIP: 537-265-39-13, REGON:386606108, BDO:000555788 Kontakt z firmą możliwy jest pod adresem mailowym:  kontakt@flowersbulbs.pl  oraz numerem telefonu 798791362, jak również adresem pocztowym Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice.

SPIS TREŚCI:

I. Słowniczek

II. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

III. Dodatkowe Usługi (usługi w formie elektronicznej).

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

V. Zmiany w zamówieniu.

VI. Ceny produktów.

VII. Formy i terminy płatności za Produkty.

VIII. Koszt i sposoby dostawy/odbioru Produktów.

IX. Reklamacje.

X. Zwroty/ Odstąpienie od umowy.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

XII. Postanowienia końcowe

XIII. Wzory formularzy.

XIV. Opinie

I. Słowniczek:

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy flowersbulbs.pl działający pod dresem http://www.flowersbulbs.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

WITRYNA – strona internetowa, na której znajduje się Sklep, dostępna pod adresem http://www.flowersbulbs.pl;

KLIENT; USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym

KONSUMENT – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Bartłomiej Semeryło prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w miejscowości Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice, będącą miejscem wykonywania działalności i adresem do doręczeń NIP: 537-265-39-13, REGON:386606108. Adres poczty elektronicznej kontakt@flowersbulbs.pl.

KONTO KLIENTA – zbiór zasobów oznaczonych indywidualną nazwą (loginem) i hasłem ustanowionych przez Klienta, zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię jego zamówień.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana, bądź zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, w formie interaktywnego formularza, dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, m.in. przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności, stanowiących warunki Umowy Sprzedaży.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, w formie elektronicznej informacji przesyłanej przez Usługodawcę za zgodą Klienta, na podany przez niego adres email, dotyczącej Produktów, nowości i aktualnych promocji w Sklepie Internetowym.

KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

II. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności składanie zamówień nie wymaga zakładania konta. Zakładanie konta jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie dokonywania wielokrotnych zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Klient zobowiązuje się  do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nienaruszający prawa, mając na uwadze dobra osobiste wszystkich użytkowników, z poszanowaniem dobrych obyczajów, w szczególności nie używania wulgaryzmów i mowy nienawiści. Wszelkie przejawy agresji wobec Sprzedawcy jak i innych użytkowników Sklepu Internetowego orlaya.pl będą zgłaszane odpowiednim organom.

3. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Internetowym informacje dotyczące produktów (opisy roślin) podawane są w dobrej wierze, poparte własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zaprezentowane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy, nie przedstawiają bezpośrednio oferowanych do sprzedaży Produktów. Ich zadaniem jest jedynie pokazanie ogólnego wyglądu Produktu (rośliny) w warunkach naturalnych. Zarówno opisy jak i zaprezentowane zdjęcia nie mogą stanowić podstawy ewentualnej reklamacji.

III. Dodatkowe Usługi (usługi w formie elektronicznej)

Sklep Internetowy flowersbulbs.pl oddaje do dyspozycji Klienta dodatkowe usługi w formie elektronicznej.

1. Konto – korzystanie z Konta jest dobrowolne i nieodpłatne, przez czas nieokreślony. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym należy:

a) wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w link ‘Logowanie lub rejestracja’ na stronie www. flowersbulbs.pl poprzez podanie niezbędnych danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło i zaakceptowanie regulaminu Sklepu,

b) lub w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

Klient ma prawo do usunięcia swojego Konta z serwisu www. flowersbulbs.pl w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez przesłanie drogą mailową na adres kontakt@ flowersbulbs.pl lub pisemnie na adres FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe  Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice, oświadczenia z żądaniem usunięcia swojego Konta. 

2. Formularz Zamówienia – służący do jednorazowego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, dostępny nieodpłatnie.

3. Powiadomienie o Dostępności – dotyczy Produktów, które w danej chwili nie są dostępne w sprzedaży (Roślina w uprawie). Elektroniczna usługa „Powiadomienia o Dostępności” powoduje automatyczne otrzymanie wiadomości z chwilą, gdy dany Produkt będzie dostępny w sprzedaży. Skorzystanie z Usługi wymaga podania w zakładce widocznej na stronie Sklepu Internetowego obok Produktu adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesłane powiadomienie, wyrażenie zgody na otrzymanie w/w powiadomienia przez zaznaczenie widniejącego checkboxa i kliknięciu pola „Powiadom mnie kiedy będzie dostępny”.

Usługa dostępna jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z jej korzystania poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@flowersbulbs.pl lub też pisemnie na adres: FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice.

4. Newsletter – usługa w formie elektronicznej informacji przesyłanej przez Usługodawcę za zgodą Klienta, na podany przez niego adres email, dotyczącej Produktów, nowości i aktualnych promocji w Sklepie Internetowym. Korzystanie z Newslettera wymaga:

a) podania i zapisania w usłudze adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane informacje w zakładce „Newsletter” dostępnej w stopce (u dołu każdej strony Sklepu Internetowego lub

b) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z jej korzystania poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@flowersbulbs.pl  lub też pisemnie na adres: FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

1.Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego flowersbulbs.pl oraz Usług Dodatkowych można składać:

pisemnie na adres FlowersBulbs –Cebulki kwiatowe  Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice.

elektronicznie na adres kontakt@flowersbulbs.pl

Reklamacja powinna zawierać (opis) informacje takie jak: rodzaj nieprawidłowości, okoliczności ich wystąpienia wraz z datą, dane kontaktowe Usługobiorcy oraz jego żądania.

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w jak najkrótszym terminie. Jednak biorąc pod uwagę złożoność niektórych procesów termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć ale nie może przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia złożenia/doręczenia reklamacji.(w przypadku formy pisemnej liczy się data potwierdzenia odbioru pisma przez Usługodawcę).

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.flowersbulbs.pl. Strona internetowa www.flowersbulbs.pl działa poprawnie w przypadku korzystania przez Użytkowników z komputera, laptopa lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu wyposażonego w co najmniej jedną z przeglądarek internetowych obsługującą Java Script, takich jak: Edge, Firefox, Opera, Chrome czy Safari. Do pełnej funkcjonalności strony, wymagana jest także zgoda na możliwość zapisania plików Cookies.

2 Do dokonywania zakupów w sklepie www.flowersbulbs.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie wymaga zakładania Konta Klienta.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, przez dodanie do elektronicznego koszyka produktu (produktów) i zatwierdzenia zakupu poprzez klikniecie pola „Kupuję i płacę”. W kolejnych krokach, celem poprawnego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy (wraz z numerem NIP), dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) uwzględniając polskie znaki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W dalszej części należy określić miejsce i sposób dostawy oraz wybrać jedną z opcji płatności.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia, szczególnie w przypadku zamówień z formą płatności “przy odbiorze”.

7. Realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych „przy odbiorze” – po tym, gdy Sprzedający otrzyma od Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia (zawarcia Umowy Sprzedaży) w formie wiadomości email, o ile Sprzedający wystąpi o takie potwierdzenie

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem (przedpłata) – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością ich wpływania. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 20 dni od dnia złożenia zamówienia.

9. O dokładnym terminie realizacji zamówienia Klient zostaje poinformowany poprzez wiadomość email wysłaną na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w trakcie składania zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

10. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres, który upływa od złożenia i potwierdzenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Czas dostawy natomiast jest pojęciem szerszym – jest to czas, który upływa od zamówienia towaru do jego dostarczenia do Klienta, jest to suma następujących składników: czas od zlecenia przelewu do zaksięgowania koncie Sprzedawcy (lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem) + przygotowanie wysyłki i nadanie jej + czas dostarczania przesyłki przez firmę kurierską. W pojedynczych przypadkach czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec wydłużeniu, jednak nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia. 

11. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.

12. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający specyfikację zamówienia lub (na prośbę Kupującego) fakturę bez VAT. Faktura bez VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient, na prośbę którego wystawiana jest Faktura bez Vat, zgadza się na jej wystawienie bez podpisu odbiorcy.

13.W pojedynczych przypadkach niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14.Treść Umowy Sprzedaży zostaje utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V. Zmiany w zamówieniach.

1. Anulowanie zamówienia oraz wszelkie zmiany w zamówieniu możliwe są do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie lub dokonać zmiany zamówienia poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres internetowy Sklepu kontakt@flowersbulbs.pl

VI. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena towaru nie zawiera opłaty za dostawę. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Opłata za dostawę wynika z jej rodzaju. O wysokości opłaty za dostawę Klient informowany jest podczas składania zamówienia. Informacje dotyczące wysokości opłat za dostawę dostępne są także w zakładce „Dostawa” oraz „ Sprawdź nasze warunki dostawy” na stronie głównej Sklepu Internetowego

VII. Formy i terminy płatności.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– za pobraniem: płatność gotówką przy odbiorze przesyłki, należność pobiera kurier

(forma płatności dostępna dla zamówień, których wartość nie przekracza 300zł.)

– przelewem bankowym na konto Sprzedawcy (przedpłata)

– przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przy odbiorze osobistym (Usługodawca prowadzi sprzedaż jedynie w Sklepie Internetowym).

2. W przypadku wyboru płatności przelewem internetowym Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione w Sklepie Internetowym za Produkty wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VIII. Koszt i sposoby dostawy/odbioru Produktów

1. Zarówno sprzedaż jak i dostawa Produktów możliwa jest tylko i wyłącznie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży poza granice Polski.

2. Koszt dostawy zawierają opłatę za transport i dostawę. Informacje o ich wysokości

dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa” jak również zawarte są w Formularzu

Zamówienia w trakcie jego składania.

3. W określonych warunkach Klient zwolniony jest z opłaty z tytułu Kosztów Dostawy

(warunki te określone są przez Sprzedawcę i dostępne na stronie Sklepu).

4. Kupujący ma do dyspozycji następujące formy dostawy

– przesyłka kurierska (przedpłata)

– przesyłka kurierska pobranie

– odbiór osobisty (po przedpłacie na konto Sprzedającego) – pod adresem Polubicze Dworskie 25,
21-580 Wisznice, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru przez obie strony.

IX. Reklamacje.


1. Firma Flowers Bulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3. Reklamacje można składać w formie:

– elektronicznej na adres kontakt@flowersbulbs.pl

– pisemnej na adres FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym rodzaj i datę wystąpienia wady

e) zdjęcia potwierdzające wady.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (w przypadku formy pisemnej decyduje data potwierdzenia odbioru pisma reklamacyjnego przez FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło). Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

W przypadków pozytywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji, gdy realizacja jego żądań wiąże się z dostawą nowego Produktu, koszty dostawy ponosi FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło.

5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Klient jest upoważniony do odesłania Produktu na koszt Sprzedawcy.

7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad.

X. Zwroty/ Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

– drogą elektroniczną na adres email: kontakt@flowersbulbs.pl

– w formie pisemnej na adres: FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Regulamin Sklepu”. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Zwrot należności, w tym koszty dostawy Produktu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem Art. 32. § 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób wysyłki inny niż najtańszy zwykły sposób wysyłki, oferowany przez Sklep, Sklep zwraca równowartość ceny towaru i kosztów dostawy. Wysokość zwrotu kosztów dostawy jest równa najtańszej opcji kosztów wysyłki oferowanej przez Sklep. Konsument ponosi koszt odesłania towaru. Zwrot należności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się z ponoszeniem przez niego żadnych dodatkowych kosztów, np. na wskazane przez Konsumenta konto. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot lub przedmioty umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, z tym, że do zachowania terminu wystarczy nadanie przedmiotów umowy przed upływem tego terminu. Zwrotu należy dokonać, wysyłając towar na adres: FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

.7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii

– w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:


a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

XII. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

2. Wszystkie uwagi, wnioski, skargi i propozycje należy kierować na adres:
FlowersBulbs – Cebulki kwiatoweBartłomiej Semeryło Polubicze Dworskie 25, 21-580 Wisznice lub e-mail kontakt@flowersbulbs.pl

3. Spory mogące powstać na tle korzystania ze sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Strony, a w przypadku braku polubownego zakończenia sporu, rozpatrywane będą przez Sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, Firma FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło poinformuje o tym Użytkowników na stronach sklepu www.flowersbulbs.pl, w zakładce Regulamin.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez FlowersBulbs – Cebulki kwiatowe Bartłomiej Semeryło.


7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.

8. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XIV. Opinie


1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.


2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.


3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.


5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.


6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.


7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Nie zostawiaj koszyka tak po prostu

Wpisz swój email, a my wyślemy kod rabatowy

0
    0
    Twój koszyk
    Your cart is emptyReturn to Shop